Leveringsvoorwaarden Producten

Artikel 1. Algemene bepalingen/ leveringsvoorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle product aanbiedingen, product gerelateerde overeenkomsten en alle daaruit volgende handelingen tussen Green art Solutions, en u, onze klant. 

2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig is, dan blijven de overige bepalingen wel bestaan. 

3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze niet gelijk zijn aan de bepalingen uit deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2. Wanneer is er een overeenkomst?

1. Wanneer u interesse heeft in de producten van Green art Solutions kunt u via de verschillende product bestel formulieren een bestelling plaatsen. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u de bestelling plaatst. De overeenkomst met Green art Solutions kan ook tot stand komen via aanbod en aanvaarding per e-mail of per whatsapp. 

2. Als een opdracht wordt gegeven namens twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden. 

Artikel 3. Hoe loopt de offerte bevestiging en betaling

1. Nadat u het online bestelformulier hebt ingevuld ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Een offerte zal worden opgesteld en per mail worden verzonden.

2. U hebt 7 dagen de tijd om de offerte goed te keuren. Daarna vervalt deze offerte.

3. Na goedkeuring van de Offerte ontvangt u binnen een aantal dagen een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden.

4. Na voldoening van het factuur wordt de levering voor u voorbereid. 

Artikel 3. Hoe gaat de levering in zijn werk?

2. In de overeenkomst is de wijze van levering opgenomen: a. Ophalen bij Green art Solutions: u haalt de producten op het doorgegeven tijdstip op. Doet u dit niet, dan krijgt u een redelijke termijn van vijf werkdagen om de producten alsnog op te halen. De aanvullende kosten zijn voor uw rekening. 

b. Transport door Green art Solutions: u zorgt ervoor dat het afleveradres onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar is en neemt de producten af op het moment dat ze worden bezorgd. Doet u dit niet, dan bent u de aanvullende kosten verschuldigd. Wij geven een duidelijke datum en indicatie van tijd aan wanneer de producten geleverd zullen worden.

3. Leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. 

4. De kosten voor levering komen voor uw rekening, indien hierover onduidelijkheid bestaat. 

Artikel 4. Wat zijn uw verplichtingen? 

1. U keurt en controleert de producten direct na ontvangst. Doet u dit niet, dan gaat Green art Solutions ervan uit dat volgens de overeenkomst is geleverd. 

Artikel 5. Garantie 

1. Voor de producten van Green art Solutions geldt een garantietermijn van 12 maanden. Voor levende materialen, zoals bomen en planten, geldt een garantietermijn van 3 maanden. 

2. Wilt u een beroep doen op de garantie? Neem contact op met Green art Solutions onder vermelding van de gebreken. 

3. Als Green art Solutions erkent dat dit gebrek onder de garantie valt, repareert of vervangt MooiGroendak het product. 

4. Geen garantie wordt gegeven in het geval dat: a. sprake is van overmacht; 

b. u nog niet aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan; 

c. u de producten onoordeelkundig heeft behandeld, verwerkt of de door Green art Solutions gegeven aanwijzingen niet zijn opgevolgd; 

d. zaken zijn geleverd die door u zijn voorgeschreven of door of namens u zijn aangeleverd; 

e. sprake is van normale slijtage; 

f. tijdens de garantieperiode sprake is van grote droogte en/of andere ernstige omstandigheden die bijdragen aan de slijtage van de producten. 

5. Als u ten onrechte een beroep doet op de garantie, worden de kosten die Green art Solutions heeft gemaakt in het beoordelingsproces aan u doorbelast. 

Artikel 6. Herroepingsrecht voor Bedrijven en consumenten

1. Een consument kan in het geval van koop op afstand binnen 14 dagen na betaling van het product de overeenkomst ontbinden zonder opgave van redenen, met uitzondering van producten die vallen onder groenmateriaal (levend materiaal) en producten die voor de consument op maat gemaakt zijn. 

2. Gedurende de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts hanteren en inspecteren zoals u dit ook in de winkel zou mogen doen. Mocht het product in waarde verminderen door de wijze waarop u hiermee omgaat, dan dient u deze waardevermindering te vergoeden aan Green art Solutions. 

3. Voor de volgende producten geldt geen herroepingsrecht: 

a. producten die wij tot stand hebben gebracht conform uw specificaties, waaronder maatwerk; 

b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. producten die snel kunnen bederven of een beperkte houdbaarheid hebben (groenmateriaal/levend materiaal); 

e. producten die reeds zijn aangebroken, waarvan de verpakking duidelijk beschadigd is of producten die niet meer in de originele verpakking aanwezig zijn. Dit geld ook voor het beschermende verpakkingsmateriaal voor een hele pallet levering aan producten.

Artikel 7. Uitoefening herroepingsrecht

1. Het ontbindingsrecht roept u in door dit schriftelijk te melden bij Green art Solutions of door het modelformulier voor herroeping in te vullen. Dit modelformulier is te vinden op de website van Green art Solutions. 

2. U dient het product vervolgens uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag van herroeping te retourneren aan Green art Solutions. Dit gebeurt in de originele, niet beschadigde verpakking en volgens de instructies van Green art Solutions. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat u het product wenst te behouden. 

3. De kosten van retournering komen voor uw rekening. Deze kosten zijn nader gespecificeerd op de website van Green art Solutions. 

4. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht en het product retour is ontvangen door Green art Solutions, dan betaalt Green art Solutions uw betalingen terug via hetzelfde betaalmiddel als het betaalmiddel dat u heeft gebruikt ( altijd via de bank). 

5. Indien u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Green art Solutions de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Artikel 8. Hoe betaalt u voor de producten/diensten van Green art Solutions?

1. U betaalt de factuur via de betalingsmogelijkheden in de webshop of op een ander overeengekomen wijze. facturen van producten van Green art Solutions dienen voor levering volledig voldaan te zijn. 

2. Betaalt u niet, dan leveren wij geen product.

3. Green art Solutions mag uw betalingsvoorwaarden wijzigen wanneer uw financiële positie of betalingsgedrag hiertoe aanleiding geeft. 

4. Heeft u een bezwaar tegen de factuur? Dan laat u dit binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Green art Solutions weten onder de vermelding van de reden. Doet u dit niet, dan geldt het gefactureerde bedrag als erkend. 

5. Een klacht schort uw betalingsverplichting niet op. 

Artikel 9. In welke gevallen wordt de overeenkomst opgeschort of eindigt de overeenkomst? 

1. Als één van de volgende omstandigheden zich voordoet, verkeert u direct in verzuim: faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, homologatie van een onderhands akkoord, onder curatele stelling of schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf of overlijden. 

2. Green art Solutions mag de overeenkomst in dat geval direct, zonder dit aan u te laten weten, opschorten of (gedeeltelijk) ontbinden. 

Artikel 10. Wanneer is er sprake van overmacht en welke gevolgen heeft dit?

1. Overmacht is bijvoorbeeld oorlog, terrorisme, burgeroorlog, oproer, (overheidsmaatregelen wegens) epidemie of pandemie, slechte weersomstandigheden, transportmoeilijkheden, arbeidsongeschiktheid en andere ernstige storingen in het bedrijf van Green art Solutions. 

2. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst schriftelijk ontbinden. Green art Solutions is aan u dan geen schadevergoeding verschuldigd. 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

1. U mag de producten en het werk van Green art Solutions niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Green art Solutions hiervoor schriftelijke toestemming aan u geeft. Green art Solutions heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot stand gebrachte werken en producten.. 

2. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, etc. zijn van Green art Solutions en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop. 

3. U staat Green art Solutions toe foto’s en video’s te maken van het dak voor commerciële doeleinden. Of u heeft dat gemeld voor levering van de producten.

Artikel 12. Vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens 

Green art Solutions omgaat met uw persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring op de website van Green art Solutions. 

3. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan of noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst. 

4.Green art Solutions neemt zoveel mogelijk maatregelen om de persoonsgegevens technisch en organisatorisch te beveiligen. Lees voor meer informatie de privacy voorwaarden 

5. Wanneer u een beroep wil doen op één van de rechten die u op basis van de AVG heeft, dan kan dit verzoek schriftelijk ingediend worden via Info@greenartsolutions.nl. 

Artikel 13. Wie is waarvoor aansprakelijk?

1. De aansprakelijkheid van Green art Solutions uit welke rechtsgrond dan ook is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Green art solutions gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. 

2. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit welke rechtsgrond dan ook beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht exclusief omzetbelasting, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. De beperkingen uit bovenstaande leden gelden niet, indien sprake is van schade die is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid. 

4. De verantwoordelijkheid voor kennis en doorgifte van de specificaties van uw dak liggen nadrukkelijk bij u. Niet uitsluitend zijn onder deze specificaties begrepen de draagkracht van het dak en de mate waarin het dak wortelwerend is. 

5. Gevolgschade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten. 

6. U vrijwaart Green art Solutions voor aanspraken van derden. 

7. Iedere aansprakelijkheid van Green art Solutions vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat de aanleiding hiervoor ontstaat een beroep doet op de tekortkoming. 

8. De bepalingen in dit artikel gelden ook voor alle aan Green art Solutions gelieerde werkmaatschappijen die betrokken zijn bij aanleg.

Artikel 14. Klachten en geschillen 

1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs dat u ons dit laat weten zodat wij in alle redelijkheid een oplossing kunnen vinden. 

2. Als we er niet uitkomen, is de rechtbank Noord-Brabant exclusief bevoegd. 

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag en ieder ander internationaal verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.